Skolutveckling med inriktning på förskola

Annika Palmgren är förskollärare i sin grundprofession, med 25 års yrkeserfarenhet i förskolans verksamhet. Utbildad inom skolutveckling på högskolenivå samt genomgått handledning och utbildning av Undervisningsråd vid MSU (2004-2006) med fördjupning inom skolutveckling.

Under sina yrkesverksamma år har Annika Palmgren bl.a. arbetat som projektledare inom nationell skolutveckling, i forskningsprojekt samt genomfört större och mindre utvecklingsarbeten hos fristående och kommunal huvudman. Genom dessa uppdrag har detta medfört kunskap, erfarenhet och kompetens att bedriva skolutveckling inom fristående, kommunal huvudman samt statlig organisation.
Under de senare åren har Annika också varit yrkesverksam som didaktiker och kvalitetsutvecklare i förskolan på uppdrag av fristånde och kommunal huvudman. Där uppdraget har varit att handleda i professions frågor för förskollärare och arbetslag samt bedriva i samverkan med förskolechef, förskollärare och arbetslag att säkerställa förskolans utbildning och undervisning.

Genom att Annika Palmgren Skolutveckling samarbetar med forskare och utbildare inom högskola/universitet, blir aktuell forskning som vilar på vetenskaplig grund, en medveten del i de tjänster som Annika Palmgren erbjuder.

Annika Palmgren samarbetar med politiker och andra aktörer inom kommunal och statlig organisation samt med privata näringsidkare. Detta medför kontakter med det omgivande samhälle samt med kommunal och statlig organisation som verkar för förskola och dess kvalitetsutveckling.