Artiklar.jpg

Forskning.jpg

Litteratur.jpg

Förskollärarkompetens i förändring

April 13, 2016

Idag vet vi vad förskollärare förväntas göra i förskolan och vilka aktiviteter som pågår där. Däremot är kunskapen om hur och varför förskollärare gör vad de gör begränsad. Ändå finns det en bred enighet bland praktiker, politiska beslutsfattare och forskare om att förskolans kvalitet och barnens lärande är beroende av välutbildad, erfaren och kompetent personal. Att vara förskollärare innebär att man ständigt är beredd att tillägna sig de specifika kunskaper och färdigheter som behövs vid en viss tid och i ett visst sammanhang. Genom författarnas tydliga resonemang och tankeväckande exempel ger boken fördjupad kunskap och förståelse av hur förskollärares kompetens kommer till uttryck i förskolans praktik, men också vad en genomgripande kompetensutveckling bör ta avstamp i. Förskollärarkompetens i förändring vänder sig främst till förskollärarstudenter, verksamma förskollärare och förskolechefer.

Skolinspektionen.jpg

Skolinspektionens Förskoledag 2017

September 15, 2017

Anmäl dig till Skolinspektionens förskoledag 2017 Nu kan du anmäla dig till höstens stora konferensserie Skolinspektionens förskoledag. Årets konferens, som detta år ersätter konferensen "Skolinspektionens dag", fokuserar helt på förskolan. Under tre år har Skolinspektionen granskat förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Nu vill vi berätta om vad vi sett.

Första rapporten om förskolesatsningen lämnad till regeringen

April 04, 2016

Mellan 2015 och 2017 har Skolinspektionen i uppdrag att särskilt granska kvaliteten i förskolan. Nu har myndigheten lämnat sin första rapport om förskoleuppdraget till regeringen.

Skolverket.jpg

Samråd om förskolans reviderade läroplan

September 15, 2017

Samråd om förskolans reviderade läroplan Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. I höst bjuder vi in huvudmän, förskolechefer, förskollärare och annan pedagogisk personal på samråd för att få ta del av värdefulla synpunkter.

Så kan förskolan bli ännu bättre

February 18, 2017

Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek.

Stor brist på utbildad personal i förskolan

April 13, 2016

Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Det visar ny statistik från Skolverket.

Nya riktmärken ska bidra till mindre barngrupper

April 04, 2016

För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Skolverkets nya riktmärken för barngrupper ska tillsammans med nytt stödmaterial bidra till att kommuner och fristående förskolor kan skapa en bra förskola för barnen.

Barngruppers storlek

April 04, 2016

En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning

Kollegialt lärande

April 04, 2016

Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling

Tidskrifter.jpg